หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1
ผลงานครู
งานวิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เว็บไซต์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
เรื่อง แจ้งมาตรการและการเผ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ภายในโรงเรียนประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองทุกท่าน!!
ข่าวความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ
ผ่านทางเว็บไซต์และ facebook ขอให้ผู้ปกครองติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด

นักเรียนสามารถเรียนรู้่ผ่านโลกออนไลน์กันได้นะคะ


i

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเพิ่มเติมผ่านทาง facebook ของโรงเรียนได้ที่

 


https://www.facebook.com/t.3sophon.hatyai


 

แหล่งเรียนรู้

 

ภาพกิจกรรม

 

โครงการกบนอกกะลากิจกรรม English for fun

 

 

ข่าวการศึกษา

 

 

 
=