หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1
ผลงานครู
งานวิจัยในชั้นเรียน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
เว็บไซต์ครู

ข่าวประชาสัมพันธ์

...........................
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ไฟล์แนบ .............................. ประกาศ เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ไฟล์แนบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หนังสือเรียน)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ภาพกิจกรรมการเรียนรู้ Onlie , On Demand ,Onhand

ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)


วันที่ 12 มกราคม 2564

โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ โดยมีกิจกรรมให้นักเรียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ดังนี้
1. กิจกรรมการเขียนลายผ้าบาติก และการทำผ้าบาติก
2. กิจกรรมการทำผ้ามัดย้อม
3. กิจกรรมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ศูนย์การเรียนรู้การทำผ้าบาติกและมัดย้อม
ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564
โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์
จัดโครงการแหลงใต้ไหว้สวย “กิจกรรมแหลงใต้บ้านเรา”
โดยคุณประเสริฐ รักษ์วงศ์ , และคณะศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถ ให้เกียรติเป็นวิทยากร มีกิจกรรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติแหลงใต้ผ่านการเล่นหนังตะลุง รวมทั้งนักเรียนร่วมถอดบทเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ณ ห้องประชุมพระโศภนพิทยาคุณ อาคารเรียน 8
...'''''''''''''


นักเรียนสามารถเรียนรู้่ผ่านโลกออนไลน์กันได้นะคะ


i

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนเพิ่มเติมผ่านทาง facebook ของโรงเรียนได้ที่

 


https://www.facebook.com/t.3sophon.hatyai


 

แหล่งเรียนรู้

 

ภาพกิจกรรม

 

โครงการกบนอกกะลากิจกรรม English for fun

 

 

ข่าวการศึกษา

 

 

 
=