หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
ผู้วิจัย             นางปิยาภรณ์  ไชยภักดี
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน      โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณนุสรณ์)   สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่
                   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ปีที่วิจัย           2562
บทคัดย่อ
          การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2     2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4Rร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา  ปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4Rร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งดำเนินการตามกระบวนวิจัยและพัฒนา 3 ขั้นตอน คือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          3) ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2  โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  ปีการศึกษา 2562 ได้มาโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบประเมินความ   พึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า T-test Dependent

          ผลการวิจัย พบว่า 1 ผลการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบด้วย 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน พบว่าในภาพรวมทั้ง 6 ด้าน มีระดับความเหมาะสมมากที่สุด ()สูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้  2) ผลการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)ที่ใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R  โดยผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด () ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้3) ผลการคำนวณหาประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ของนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง ทั้ง 3 กลุ่ม มีค่า E1/E2   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.49/81.23 แสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ  E1/E2   เท่ากับหรือสูงกว่า  80/80 4) ส่วนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 82.54/81.87 แสดงว่ามีประสิทธิภาพเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ  E1/E2 เท่ากับหรือ สูงกว่า  80/80 เช่นกัน  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นแสดงว่า เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) อยู่ในระดับมากที่สุด () ซึ่งสูงกว่าสมมุติฐานที่ตั้งไว้