หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง           การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ      ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ผู้วิจัย             ปิยาภรณ์  ไชยภักดี
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
หน่วยงาน        โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
สำนักการศึกษา  เทศบาลนครหาดใหญ่  อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีที่วิจัย           พ.ศ. ๒๕๖๑

         

บทคัดย่อ

         

รายงานนี้เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒  โรงเรียนมีวัตถุประสงค์ ๔ ประการ คือ ๑) เพื่อสร้างและพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ๒) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรม กับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๓) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ก่อนและหลังการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
วิธีการดำเนินการศึกษามีดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ สร้างและจัดการเรียนรู้แบบการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของนวัตกรรม กับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเปรียบเทียบทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ก่อนและหลังการใช้   การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียน        ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  
ขั้นตอนที่ ๔ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้และพัฒนา    การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ               ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒/๒ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ ห้องเรียน   ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๓๑ คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ ๑) กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จำนวน ๓ เล่ม  ๒) คู่มือการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยใช้คู่กับกิจกรรมเน้นภาระงาน เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่๒ จำนวน  ๒๑ แผนการสอน ๓) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมเน้นภาระงาน การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  และ   ๔) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
สรุปผลการศึกษา
๑. ผลการใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
๒. ผลศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ จำนวน ๓ เล่ม  ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ๘๐/๘๐ คือ มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ ๘๐.๕๐/๘๖.๗๖
๓. ผลการเปรียบเทียบทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ ก่อนเรียนและหลังการใช้ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  จำนวน ๓ เล่ม พบว่านักเรียนมีทักษะการอ่านการเขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
๔. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒  โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด (= ๔.๕๖) เมื่อจำแนกรายด้านความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ด้านลักษณะรูปเล่ม (= ๔.๕๔) ด้านภาพประกอบ (= ๔.๕๙) ด้านเนื้อเรื่อง (= ๔.๕๕) ด้านการใช้ภาษา (= ๔.๕๒) ด้านคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับ (= ๔.๖๙) ส่วนความพึงพอใจของนักเรียนต่อเอกสารประกอบการเรียน ที่มีระดับความพึงพอใจเหมาะสมอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการพิมพ์ (= ๔.๔๘)