หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง  :  การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้
ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชื่อผู้วิจัย  :  นางนภาพร  ทองนวล  ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนเทศบาล ๓
             (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา 
ปีที่วิจัย  :  2561
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 1)เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 3)เพื่อประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนเทศบาล ๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 33 คนได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1)เอกสารประกอบการเรียนรูปแบบการจัด             การเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 จำนวน 7  ชุด 2)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10 แผน รวมเวลาทั้งหมด 20 ชั่วโมง 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 3  ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 4) แบบประเมินความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  จำนวน 1  ฉบับและ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตรส่วนประมาณค่าชนิด 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ(t – test Dependent Samples)

              ผลการทดลอง  พบว่า
1.  ประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถ               ในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3               มีค่าเท่ากับ  83.72/80.71
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ              เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01    
3.  นักเรียนมีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50
4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ                เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53