หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ชื่อผู้วิจัย : เนตรนภา เปราะทอง ตำ แหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปีการศึกษา : 2562

บทคัดย่อ
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึก
เสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบ ฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5/1 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์) สังกัดสานักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัด สงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำ นวน 6 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่อง My family เล่มที่ 2 เรื่อง My school
เล่มที่ 3 เรื่อง Parts of the body เล่มที่ 4 เรื่อง Clothes เล่มที่ 5 เรื่อง Food & Drink เล่ม ที่ 6 เรื่อง Colour 2) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่ม สาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เรื่อง การอ่านและการเขียนคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ จานวน 6 แผน รวมเวลาในการจัดการเรียนการสอน
รวม 18 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ชนิด เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จานวน 40 ข้อ
และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 จากการ ใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่างมีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.22/87.07 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึ กเสริมทักษะการอ่านและการเขียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 เท่ากับ 0.7554 แสดงว่านักเรียนมีความรู้
เพิ่มขึ้น 0.7554 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.54 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน คำ ศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ประถมศึกษาปี ที่ 5 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ ระดับ .05 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านแล ะการเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก