หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ประวัติโรงเรียน

    โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) เดิมมีชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลคอหงส์ 2 เปิิดทำการสอนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2476 ต่อมา ทางราชการได้ติดต่อขอย้ายโรงเรียนมาอยู่ในวัด และได้รับการตอบรับให้ย้ายมาเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2489 พร้อมเปลี่ยนชื่อ เป็น โรงเรียนวัดหงษ์ประดิษฐาราม (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ซึ่งท่านเจ้าคุณพระโศภนพิทยาคุณ เจ้าอาวาสในขณะนั้น ได้เป็นผู้อุปภัมภ์ จัดหาซื้อที่ดินและจัดสร้างอาคาร จำนวน 1 หลัง ต่อมาท่านพระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชื่อน สนฺตจิตโต) เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน ไ้ด้อุปถัมภ์โรงเรียนนี้ด้วยดีตลอดมา