หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง         รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Choosing the Clothes to Suit with the weather โดยใช้การสอน    
แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
ผู้วิจัย               นางสาวภาณินี  ขุนเพ็ชร
ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
ปีที่ใช้ในการวิจัย           ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ

        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง Choosing the Clothes to Suit with the weather ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ 4MAT และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนแบบ 4MAT กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเทศบาล ๓  (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  สำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 33 คน ได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Choosing the Clothes to Suit with the weather สำหรับนักเรียนเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  จำนวน               5 แผน แผนละ 3 ชั่วโมง รวม 15 ชั่วโมง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง Choosing the Clothes to Suit with the weather  แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 30 ข้อ และแบบประเมิน                 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการการสอนแบบ 4MAT เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านบรรยากาศในการเรียนรู้ และด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ใน                      การวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบสมมุติฐานใช้ t – test  แบบ Dependent ผลการวิจัยพบว่า 
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสอนแบบ 4MAT แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนของนักเรียนหลัง การจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับสูงกว่าก่อนการจัดการเรียนรู้
2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการสอนแบบ 4MAT โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.35, S.D. = 0.17)