หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม  ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 / บทคัดย่อ : นายสุชาติ เพ็งหนู

รายงานการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง  Choosing the Clothes to Suit with the weather โดยใช้การสอน   แบบ 4MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) / นางสาวภาณินี ขุนเพ็ชร

paninee.html

รายงานผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาด้านการพูด การฟังและพฤติกรรมทางสังคม
ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 / นายวุฒิพงษ์ แพทย์พงศ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
/ บทคัดย่อ : นางสาวอุบล สะมะบุบ

รายงานการพัฒนาชุดการสอน การทำขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
/ บทคัดย่อ: นางสาวอุบล สะมะบุบ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสำรับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักโภชนาการ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 /บทคัดย่อ : นางสาวอุบล สะมะบุบ

การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการสร้างความรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์แสนกล สำหรับนักเรียนชั้้นประถมศึกษาปีที่ 2
/ บทคัดย่อ : นางสาวอภิรดี สินจรูญศักดิ์

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ   ที่ส่งเสริมกระบวนการบันทึกในหน่วยความจำ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 / บทคัดย่อ : นางสาวอภิรดี สินจรูญศักดิ์

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานอาหารและโภชนาการ) เรื่อง การผลิตเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
จากพืชท้องถิ่นภาคใต้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 / บทคัดย่อ : นางนภาพร ทองนวล

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เพื่อส่งเสริมความสามารถ ในการใช้ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3 / บทคัดย่อ : นางนภาพร ทองนวล


รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / บทคัดย่อ : นางสาวชัชวลัย ขุนทอง

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและเขียนคา ศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with words กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 / บทคัดย่อ : นางสาวเนตรนภา เปราะทอง

การจัดการเรียนรู้แบบเน้นภาระงานเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านและการเขียนสะกดคำ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ / บทคัดย่อ : นางปิยาภรณ์ ไชยภักดี

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบ SQ4R ร่วมกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
/ บทคัดย่อ : นางปิยาภรณ์ ไชยภักดี