หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายณรงค์ ธรรมโชเต
ประธานคณะกรรมการ

นายเจตสกุล  เพ็ชรสกุล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รองประธานคณะกรรมการ

นายบุญช่วย  ทองรักษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
รองประธานคณะกรรมการ

นายเลิศ  บัวขวัญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.จรินทร์  ธรรมรักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายชัยวัฒน์  พงศ์พิศิษฎ์สกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
ร.ต.ต. จรูญ  อิสสะโร
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางสาววิชิตา  ขวัญซ้าย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายนิตย์  ไชยมุณี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นางธัญรัตน์  ควนวิไล
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นายณรงค์  ธรรมโชเต
ผู้แทนครู
กรรมการ
นายจารึก  บุญมณี
ผู้แทนชุมชน
กรรมการ
พระครูวิมลปริยัติสุนทร (เชือน สนฺตจิตโต)
ผู้แทนศาสนา
กรรมการ
นายสมคิด  จินตรัตน์
กรรมการ
นายพัฒน์  ตันสกุล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กรรมการ/เลขานุการ