หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง  :  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สาระที่  2  หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม   ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ชื่อผู้วิจัย  :   นายสุชาติ  เพ็งหนู  ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา
ปีที่วิจัย   :  2561


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุด พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต ในสังคม ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  และ 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2561 จำนวน 32 คน ได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองได้แก่ 1)แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 8  แผน เวลาเรียนรวมทั้งหมดจำนวน 16  ชั่วโมง 2) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT จำนวน 4  ชุด  ได้แก่  ชุดที่  1 การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ชุดที่ 2 การดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยชุดที่ 3 ประเพณีและวัฒนธรรมในครอบครัวและท้องถิ่น และชุดที่ 4 ประชาธิปไตย ในโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น 3)แบบทดสอบหลังเรียน แบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก  จำนวน 40 ข้อ  ที่มีค่า IOC เฉลี่ย 0.66 – 1.00  ค่าความยากง่าย (p) เฉลี่ยตั้งแต่ 0.53 – 0.77 ค่าอำนาจจำแนก(r) เฉลี่ยตั้งแต่ 0.27 – 0.47 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า  ชนิด  5  ระดับ  จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1  ฉบับ  ที่มีค่า  IOC  เฉลี่ย 0.66 – 1.00 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ (t – test Dependent Samples) ผลการวิจัย  พบว่า
1.  การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม   ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิต ในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ  82.02/81.17
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง  วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุด  พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.01 โดยค่า t ที่ได้จาก การคำนวณมีค่าเท่ากับ 82.60  มากกว่าค่าทีได้จากการเปิดตาราง (.01 t31 = 2.4528) 
3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนใช้การใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค TGT  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชุด พลเมืองดีตามวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย  ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.49  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.57