หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจัย               นางสาวอุบล สะมะบุบ
ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ
ปีที่ใช้ในการวิจัย           2561

บทคัดย่อ

       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่นกลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1)  เพื่อสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน   ที่มีต่อการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สำรับครัวไทยในท้องถิ่น  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ เป็นผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)  จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 40 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ผู้ศึกษาเลือกใช้การเลือกแบบเจาะจง เนื่องจากเป็นห้องที่นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนแตกต่างกันอย่างหลากหลายในระดับเก่ง ปานกลาง และอ่อนคละกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 1) ชุดกิจกรรม          การเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลัง       การเรียนเป็นปรนัยเลือกตอบแบบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ตั้งแต่ 0.24-0.74 และค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20-0.68  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 3) แบบประเมินความ   พึงพอใจเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ถามความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20  ข้อ ผลการศึกษาพบว่า
1.  ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  84.24/86.33 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนด
                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
3.  ผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สำรับครัวไทยในท้องถิ่น กลุ่มสาระ       การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีความพึงพอใจโดยภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.85  หมายความว่า  ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด