หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพอื่ ส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการ
อาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ
สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้วิจยั : นางสาวอุบล สะมะบุบ
ปีที่วิจัย : 2561
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ 2) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักโภชนาการกับเกณฑ์ที่กา หนด และ4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 3 ที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับ
ที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการอยู่ในระดับมากที่สุด
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยา
คุณานุสรณ์) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2561 จา นวน 30 คน
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับ แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบประเมินความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสา รับที่สอดคล้อง
กับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test (One Sample
t-test)
ผลการวิจัยพบว่า
1. จากการสร้างแบบสัมภาษณ์ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จา นวน 10 ท่าน มีความคิดเห็นว่าควรจัดรายการอาหารสา รับโดยเน้นคุณค่าของอาหารและการน้อมนา
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มาใช้
ในชีวิตประจา วัน นอกจากดูแลสุขภาพของตนเองและสมาชิกในครอบครัวแล้วยังเป็ นการประหยัด
ค่าใช้จ่ายโดยการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองอีกด้วย นอกจากนั้นยังได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหาร จานวน 2 ท่าน พบว่าการเรียนรู้แบบ
โครงงานและความรู้เรื่องคุณค่าของอาหารและโภชนาการเหมาะสมที่นาไปเป็ นส่วนหนึ่งในการ
จัดรูปแบบการเรียนการสอน
2. รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่
สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ มีค่าประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ
82.13/81.40 และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนด 80/80
3. การศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการออกแบบ
รายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ พบว่า
3.1 ทักษะการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักโภชนาการ คิดเป็นร้อยละ 88.56 สูงกว่าเกณฑ์ที่กา หนดร้อยละ 80
3.2 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักโภชนาการ สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมีนัยสา คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนเพื่อ ส่งเสริม
ความสามารถในการออกแบบรายการอาหารสารับที่สอดคล้องกับแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักโภชนาการ อยู่ในระดับมากที่สุด ( X = 4.74, S.D. = 0.12)