หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย : นางสาวอุบล สะมะบุบ
ปีที่วิจัย : 2561
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนที่เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จานวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม(Cluster Random Samping) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 1) ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 4) แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ผลการศึกษาพบว่า
1. ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 86.13/85.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 แสดงว่าชุดการสอนที่จัดทาขึ้นมีประสิทธิภาพเชื่อถือได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนการทาขนมพื้นบ้านสงขลา กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก