หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

ปรัชญา

สุวิชาโน  ภวํโหติ

ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ

 
วิสัยทัศน์

 

"ปลูกฝังคุณธรรม  เลิศล้ำวิชาการ  สืบสานความเป็นไทย  ชุมชนร่วมใจ สู่ประเทศไทย 4.0"

 
อัตลักษณ์ของโรงเรียน

"งามอย่างไทย  งามนอกบอกงามใน  งามวาทศิลป์ถิ่นใต้"

 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน

โรงเรียนวิถีพุทธ