หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาด้านการพูด การฟังและพฤติกรรมทางสังคม
                                ของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2
ผู้ศึกษาค้นคว้า    วุฒิพงษ์    แพทย์พงศ์
ปีการศึกษา           2558
               
บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางภาษาด้านการพูด การฟังของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ 2) เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ระหว่างการจัดกิจกรรมและหลังการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ กลุ่มเป้าหมาย ที่ใช้ในการพัฒนาได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักการศึกษาเทศบาลนครหาดใหญ่ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 28 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) การจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้อง โต้ตอบ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางภาษาด้านการพูด การฟัง และพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 2  2) แบบสังเกตทักษะทางภาษาด้านการพูด การฟังของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2               
3) แบบสังเกตพฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ผู้ศึกษาค้นคว้าได้ดำเนินการ จัดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เป็นเวลา 10 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วัน ได้แก่ วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ วันละ 30 นาที จำนวน 10 แผนการจัดประสบการณ์ สถิติ ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และร้อยละ
ผลการศึกษาพบว่า
1. ทักษะทางภาษาด้านการพูด การฟังของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ หลังการจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม
2. พฤติกรรมทางสังคมของเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ประกอบการจัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยที่มีบทร้องโต้ตอบ หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม