หน้าแรก
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์
คณะผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
บุคลากรของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
ติดต่อโรงเรียน

สื่อการเรียนการสอน
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
แท็บเล็ต ป.1
แท็บเล็ต ป.2
แท็บเล็ต ม.1

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
เทศบาลนครหาดใหญ
เทศบาล ๑ (เอ็งเสียงสามัคคี)
เทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)
เทศบาล ๔ (วัดคลองเรียน)
เทศบาล ๕ (วัดหาดใหญ่)
เทศบาล ๖ (อนุบาลในฝัน)

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อผลงาน          รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปีการศึกษา         2562
ผู้วิจัย                นางสาวชัชวลัย   ขุนทอง  ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา 
เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
บทคัดย่อ
รายงานการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ    การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5   มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหา   การบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะ ทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4  ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 28 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วย  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  1) ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและ
การหารเศษส่วน     กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5 ชุด ประกอบด้วย ชุดที่ 1 โจทย์ปัญหาการบวกเศษส่วน
ชุดที่ 2 โจทย์ปัญหาการลบเศษส่วน  ชุดที่ 3 โจทย์ปัญหาการคูณเศษส่วน ชุดที่ 4 โจทย์ปัญหาการหารเศษส่วน  และชุดที่ 5 โจทย์ปัญหาการบวก ลบ คูณ หาร เศษส่วนระคน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 5 แผน ใช้เวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวม 18  ชั่วโมง  3)  แบบทดสอบ          วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก  การลบ การคูณและการหารเศษส่วน   กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบเลือกตอบชนิด  4  ตัวเลือก จำนวน  40 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  5 ระดับ จำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที ผลการวิจัย พบว่า 1.ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ เท่ากับ  82.44/84.55 2.ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  5   เท่ากับ 0.7136 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7136 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.36 3.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียน  การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง  โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. ความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้          ชุดกิจกรรมฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์  เรื่อง โจทย์ปัญหาการบวก การลบ การคูณและการหารเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก